بازگشت به لیست شرکت ها

نیمروز پارسیان

شركت مهندسی نیمروز پارسیان در سال 1381 هجری خورشیدی با هدف فعالیت درامور تكنولوژی اطلاعات و گسترش فضای مجازی کشور جهت پیشبرد دانش و فناوری کشور تاسیس گردید.
نیمروز نام قدیمی سیستان و شهری به همین نام است که نصف النهار دنیای قدیم بوده است بعدها از روی نام نیمروز واژه ی نصف النهار ترجمه شد و در علم جغرافی مورد استفاده ی جهانیان واقع گردید.