بازگشت به لیست شرکت ها

زئوس

 تجربـه مـا د ر طراحــی و بهینـه ســازی بیش از 800 وب ســایت د اخلـی و خارجـی اطمینـانی است بـرای شمـا که زئـوس را به عنوان مشـاور و پیمانکــار خود د ر زمینه     خدمــات وب انتخــاب کنیــد استفــاد ه از تکنیـک هــا ی روز د ر طراحــی و بهینـه ســازی وب ســایت د اشتـــن ســــرور اختصـــاصـی ثبـت شــرکــت د ردبی و تهـــران و شیـــــراز پشتیبــانی و پـاسخگویی 24 ساعتـه به مشتریان نقطه تمـایز زئــوس نسبـــت به د یگــــرشـرکـت هــــا مـــــی بــاشد همکــــاری نیــروهـــای متخصـص ایـن شـرکـت بـه همـــراه استفاد ه از آخرین تکنیک هـای وب ، زئوس را به عنـوان تخصصـی ترین شـرکت مهنـد ســی وب د رجنوب کشور قـــرار د اد ه اســـت