بازگشت به لیست شرکت ها

آرون

طراحی و پیاده سازی وب سایت های اینترنتی در شرکت آرون با استفاده از نرم افزار کدباز جوملا و طی برقراری تعامل نزدیک با کارفرما، نیازسنجی اولیه درون و برون سازمانی، مخاطب شناسی و استفاده از روشهای Usability و Information Architecture ، انجام می شود...